KIRARA OF MISTRAL'S KISS

aka Kirara - sesamo neroHatsuhi GO OOITA MIESOU

aka HATSU - sesamoKANNA OF MISTRAL'S KISS

aka Kanna - sesamo neroSakimitama Misou Fuurin Sou of Mistral's Kiss

AKA KIMI - SESAMO ROSSOKITSUNE KUKO NO AKINORI GO GRUODAS

AKA KUKO - SESAMO